Εγκαταστάσεις Καυστήρων

Εγκαταστάσεις Καυστήρων

Οι εγκαταστάσεις καυστήρων πρέπει να εξασφαλίζουν οικονομική και ασφαλή καύση με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Επιλέγοντας καυστήρα
είναι απαραίτητο κάποιος να γνωρίζει την ισχύ και την αντίθλιψη του λέβητα.

Τα υλικά κατασκευής των καυστήρων, τα εξαρτήματα και τα όργανα με τα οποία εξοπλίζονται πρέπει να αντέχουν στις μηχανικές, χημικές και θερμικές καταπονήσεις που είναι δυνατό να υποστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ο καυστήρας πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη και ασφαλή καύση του καυσίμου και να παρέχει τη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή ισχύ λειτουργίας και επίπεδο πίεσης. Παράλληλα, τα μέρη του πρέπει να είναι προστατευμένα ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ατυχήματος. Η κατασκευή του πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη προσαρμογή στον λέβητα και η θέση των εξαρτημάτων του να συνδυάζεται απόλυτα με την κατασκευαστική διαμόρφωση του λέβητα.

Το σύστημα παροχής καυσίμου είναι σημαντικό να μην μπαίνει σε λειτουργία αν δεν έχει διασφαλιστεί η ομαλή προσαγωγή του καυσίμου.

Τέλος, αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσιάσει προβλήματα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του και να αποκλείεται η περαιτέρω παροχή καυσίμου στον θάλαμο καύσης.
Όλα τα παραπάνω τα παρέχει η εταιρία μας, με συνέπεια, απαράμιλλη ποιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.