Λεβητοστάσιο

Λεβητοστάσιο

Το λεβητοστάσιο αποτελεί την καρδιά ενός κτηρίου. Εμείς και το εξειδικευμένο συνεργείο μας, αναλαμβάνουμε την άμεση αποκατάσταση βλαβών, την τήρηση σχετικού αρχείου επισκευών και καταρτίζουμε πίνακα απαιτούμενων επισκευών και συντηρήσεων. Παράλληλα προβαίνουμε στην σύνταξη των σχετικών μελετών και φροντίζουμε  για την υλοποίησή τους.
Αναλαμβάνουμε επίσης προληπτικές συντηρήσεις λεβητοστασίων και των δικτύων θέρμανσης.
Τέλος μεριμνούμε για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης και ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση όταν αυτό απαιτείται τις εγκαταστάσεις ασφαλείας των λεβητοστασίων